از 30 روز ماه ، 20 روز کاری در نظر گرفته شده و 10 روز در اختیار خودتان خواهد بود